Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego. Ile zarabiamy?

0
2861

Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego według stanu w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 1708,2 tys. i była niższa o 2,3 tys. osób niż w 2015 r. Województwo notowało wzrost (o 0,5 pkt) współczynnika przyrostu naturalnego, który w 2016 r. wyniósł minus 0,8‰. Na poprawę wpłynął wzrost liczby urodzeń żywych (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców z 8,8 do 9,2 w 2016 r.) przy nieznacznym spadku zgonów (odpowiednio z 10,1 do 10,0). Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały wzrosło z minus 1,3‰ do minus 0,6‰. Liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych ukształtowała się na poziomie równym 4,9 (4,0 średnio w kraju).

Według wstępnych wyników kwartalnego reprezentacyjnego badania aktywności ekonomicznej ludności BAEL, liczba aktywnych zawodowo w IV kwartale 2016 r. w województwie zachodniopomorskim wyniosła 716 tys. osób i wzrosła w skali roku o 23,2% (najbardziej w kraju). Współczynnik aktywności zawodowej w odniesieniu do IV kwartału 2015 r. zwiększył się o 0,6 p. proc. i osiągnął wartość 52,8% (najniższa wartość w Polsce – przy średniej krajowej 56,3%).

Liczba osób pracujących wyniosła 671 tys. i w porównaniu z IV kwartałem 2015 r. wzrosła najbardziej w kraju – o 24,5%. Liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 27,0%, a mężczyzn o 22,5% (odpowiednio 1 i 2 lokata). Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2016 r. wyniósł 49,4% (po warmińsko-mazurskim najniższa wartość w kraju) i był o 1,0 p. proc. wyższy niż przed rokiem. W mieście odnotowano wzrost wskaźnika o 1,9 p. proc. do 50,9%, na wsi – spadek o 0,9 p. proc. do 46,4% (najniższa wartość w kraju).

Liczba bezrobotnych w IV kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie 45 tys. i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 7,1% (ponadto wzrost odnotowano w wielkopolskim). Zachodniopomorskie, jako jedyne województwo w kraju odnotowało zwiększenie liczby bezrobotnych kobiet (o 35,3%), spadła natomiast liczba bezrobotnych mężczyzn (o 12,0%). Osoby w wieku poniżej 25 lat stanowiły 22,2% wszystkich bezrobotnych (wobec 22,5% w kraju) i w skali roku ich udział obniżył się o 4,0 p. proc. (w kraju o 0,5 p. proc.).

Stopa bezrobocia według BAEL w IV kwartale 2016 r. wyniosła 6,3% i w skali roku zmniejszyła się o 0,9 p. proc. Wskaźnik ten był niższy w mieście (4,8%, spadek o 1,3 p. proc.) niż na wsi (9,6%, spadek o 0,1 p. proc.). Poprawę stopy bezrobocia odnotowano wśród mężczyzn (o 2,0 p. proc. do 5,6%), natomiast wśród kobiet – pogorszenie (o 0,4 p. proc. do 7,1%).

Populacja biernych zawodowo wyniosła 641 tys. osób, co stanowiło 47,2% ludności ogółem w wieku powyżej 15 lat (największy udział w kraju). W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba wzrosła o 20,5%, przy jednoczesnym wzroście liczby ludności w wieku 15 lat i więcej o 21,9%.

Relacja osób niepracujących do pracujących w województwie zachodniopomorskim poprawiła się w skali roku, jednak wciąż była niekorzystna (15 lokata, przed warmińsko- -mazurskim). W IV kwartale 2016 r. na 1000 pracujących przypadały 1022 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne (1069 osób rok wcześniej).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r. wyniosło 171,2 tys. osób co stanowiło 3,0% zatrudnionych w kraju, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 3947 zł i było o 7,7% niższe od średniej krajowej.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w województwie wyniosła 1946 zł (o 6,7% mniej niż średnio w kraju), a rolników indywidualnych – 1256 zł (o 6,2% więcej od średniej krajowej).

W 2016 r. spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w województwie zachodniopomorskim wyniósł 0,9% (wobec 0,6% w kraju).

W porównaniu z rokiem poprzednim spadły ceny odzieży i obuwia – o 5,3% oraz towarów i usług związanych z transportem – o 4,7% (wobec odpowiednio o 4,4%, i 4,6% średnio w kraju). Obniżono również ceny artykułów i usług związanych ze zdrowiem oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem (po 1,0% wobec spadku przeciętnie w kraju odpowiednio o 0,8% i 0,6%). Odnotowano natomiast najgłębszy w kraju spadek cen towarów i usług w zakresie rekreacji i kultury (4,0% wobec 1,9%). Podobnie jak w województwie pomorskim wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był najwyższy i wyniósł 1,3% (wobec 0,8% w kraju).

Województwo zachodniopomorskie w 2016 r. wytworzyło 2,9% krajowej produkcji sprzedanej przemysłu i 2,4% produkcji sprzedanej budownictwa (odpowiednio 10 i 11 lokata). W skali roku odnotowano spadek zarówno produkcji sprzedanej przemysłu (o 2,8%, najgłębszy w kraju spadek po największym w Polsce wzroście w 2015 r.), jak i produkcji sprzedanej budownictwa (o 19,8%, głębszy spadek odnotowano jedynie w warmińsko-mazurskim i podkarpackim).

W 2016 r. w województwie zachodniopomorskim oddano do użytkowania 6,9 tys. mieszkań, co stanowiło 4,2% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju. W skali roku odnotowano największy w Polsce wzrost liczby oddanych mieszkań – o 31,5% (w kraju wzrost o 10,6%). Najwięcej w kraju wzrosła liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 77,1%). W niewielkim stopniu wzrosła również liczba mieszkań indywidualnych (o 1,1%), natomiast spadła liczba oddanych mieszkań spółdzielczych (o 17,8%). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 86,9 m2 (przy średniej krajowej 94,4 m2).

Badane przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. uzyskały lepsze wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe były korzystniejsze. Poprawił się wskaźnik poziomu kosztów – z 95,1% do 94,5%. Zwiększył się wskaźnik rentowności obrotu brutto (z 4,9% do 5,5%), netto (z 4,3 do 4,7%) oraz wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (z 5,1% do 5,5%). Udział przedsiębiorstw rentownych w liczbie podmiotów ogółem stanowił 81,3%, a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wyniósł 88,9% (wobec odpowiednio 83,8% i 92,0% w 2015 r.).

W 2016 r. nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego wyniosły 2138,5 mln zł, co stanowiło 1,8% wartości krajowej. W skali roku odnotowano najgłębszy w Polsce spadek nakładów – o 29,8% (w kraju spadek o 11,5%) Spadek wystąpił w większości sekcji, najgłębszy w transporcie i gospodarce magazynowej (o 63,3%). Wzrost nakładów inwestycyjnych wystąpił jedynie w budownictwie (o 44,5%). Według sekcji PKD największy udział w nakładach inwestycyjnych miał przemysł (74,1%). Na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia przeznaczono 52,6% nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, a na budynki i budowle – 38,5%.

Według wstępnych wyników reprezentacyjnego badania pogłowia zwierząt gospodarskich w 2016 r. (stan w dniu 1 grudnia), pogłowie trzody chlewnej liczyło 283,0 tys. szt. (2,5% krajowego pogłowia), bydła – 92,3 tys. szt. (1,5%), owiec – 4,7 tys. szt. (1,9%). W skali roku odnotowano wzrost pogłowia trzody chlewnej (o 1,3%), natomiast spadła liczebność stada bydła (o 3,7%) i owiec (o 20,6%). Obsada trzody chlewnej, bydła i owiec w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (użytki rolne według stanu w czerwcu 2015 r.) była niższa niż średnio w kraju i wynosiła odpowiednio: 33,8 szt. (w kraju 76,4 szt.), 11,0 szt. (najniższa, 39,6 szt.) i 0,6 szt. (1,7 szt.).

W 2016 r. w województwie zachodniopomorskim skup (dane nieostateczne) zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) wyniósł 1315,1 tys. t (12,8% skupu krajowego, 2 lokata), ziemniaków – 157,2 tys. t (8,4%), żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso, łącznie z tłuszczami; w wadze poubojowej ciepłej) – 154,2 tys. t (3,6%) i mleka krowiego – 145,6 mln l (1,3%). W ujęciu rocznym obserwowano wzrost skupu zbóż (o 21,2%) i ziemniaków (o 34,0%), natomiast niższy był skup żywca rzeźnego (o 3,0%) i mleka (o 5,0%). Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych kształtowały się następująco:

W województwie zachodniopomorskim w 2015 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano spadek (w cenach stałych) zarówno globalnej, końcowej, jak i towarowej produkcji rolniczej. Udział województwa w tworzeniu krajowej globalnej produkcji rolniczej wyniósł 4,0%, końcowej – 3,9% i towarowej – 3,7%. Końcowa produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych osiągnęła jedną z najniższych (po województwie podkarpackim) wartości w kraju (67,6% średniej krajowej).

Za: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2016, stat.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here